fbpx
Hopp til innholdet

En Gyllen Tråd Gjennom Verdens Religioner

En Gyllen Tråd Gjennom Verdens Religioner

For å finne en gyllen tråd gjennom verdens religioner, trenger vi ikke å engasjere oss i sammenlignende religionsvitenskap, men vi håper at vi tilsammen idag oppdager at begynnelsen til denne gylne tråd befinner seg inni oss, og at hver eneste en av oss derfor er istand til å kjenne igjen sannheten I alle verdens religioner.

Den universelle Lære

Hvis du tenker etter vil du oppdage at i enhver religion finnes det en sentral, grunnleggende ide, bl.a. ideen om å føre den fortapte sønn hjem, og det vi kan kalle den universelle Lære.

Religion, har til enhver tid spillt en stor og viktig rolle opp gjennom hele menneskehetens historie.Skjult under en overflate av vekslende tider, medgang og motgang, har det alltid ligget spirituelle impulser som vi kan beskrive som frigjørende oppdragelse for menneskeheten.

Disse impulser blir som en uavbrutt strøm sendt til menneskene, som et rop fra alle tings Skaper, som klinger over verden til alle som vil høre. Dette blir mer og mer aktuell når vi  mennesker lærer å se oppover, ikke akkurat mot stjernene, men utover de grenser og begrensninger som er satt av vår egen bevissthet, og når  mennesket som på basis av negative erfaringer våger å innrømme: det MÅ være noe mer.

Mer enn verdens tilsynelatende evigvarende  skiftninger, mer enn vedvarende kaos og oppgang-blomstring-nedgangens  evig roterende hjul. Historien som beretter om dette hjulet er så altfor velkjent. Men under den ligger historien om frigjorte mennesker og deres handlinger, de som visste om den opprinnelige tilstand som mennesket var skapt til. Om dem som gang på gang, drevet av disse spirituelle impulsene, har prøvd å stimulere andre mennesker til å bli seg bevisst om det elementet av frihet som ligger latent  I oss alle. Desverre er det så altfor få som oppdager dette.

Hemmelig Lære

For det er historien om en skjult lære, en hemmelig lære, hemmelig ikke på grunn av mystifikasjon, men mer på grunn av at de fleste mennesker ikke vil eller ikke kan rive ned  sløret som inhyller deres bevissthet.

På tross av at navnene til store skikkelser (Moses, Buddha, Hermes, Jesus, Pythagoras, mm)er forbundet med denne historien, er den lite kjent. Mye er forsvunnet, men brokker av den er funnet, ofte  gjemt i avsides liggende, stille klostre, i gamle biblioteker eller under tykke lag av ørkensand; gamle bygninger vitner om guddommelige ideer , de egyptiske pyramidene, de konsentriske steinsirklene fra prehistorien, templene fra det gamle Hellas. Mange av disse bygninger vitner om et budskap,. de peker på makrokosmos og den en gang så mektige og harmoniske forbindelse mellom makrokosmos og menneskets mikrokosmos, før det menneskelige tempel ble så grundig ødelagt og vanhelliget i en fjern fortid.

Gjennom alle århundrer før og etter Kristus har det vært, blant oss, rett foran øyene på oss, vitnesbyrd om de “offentlige hemmelighetene”, som peker på  menneskenes oppgave I dette jordelivet. Ved disse viktige skrifter og byggverker er ingenting skjult eller usynlig, men de representerer en “indre” verden, en “indre” lære. Stort sett så manglet det en helhetlig oversikt. En uavbrutt linje av frigjørende impulser som binder de ovennevnte ting sammen, begynte å tre frem i lyset av bl.a. den siste tidens forskning. Men det er denne “indre” lære som lærere, profeter, byggmestere og kunstnere, uten opphold har fremstillt for oss, men, stort sett, har mennesker desverre vært blinde og døve for verkenes innhold og mening.

Sannhet

Det er en skjult historie som har ledsaget mennesket siden urtiden, men som alikevel ethvert menneske kan kjenne igjen, som en erindring, når han er moden for det.. Når han har forstått at det ligger et element av frihet i ham, som får ham til å våkne opp en dag med den vitenskap: Nei, jeg er ikke bare av jorden, en tilfeldig tilstedeværende på denne slagmark; jeg er ment som en fri ånd, en selvstendig del av det Guddommelige Alt, som er alt i alle. Da utfolder det seg en sannhet som er universell og hevet over all slags spekulasjon, en sannhet som blir igjenkjennt som et felles element i alle verdens religioner og myter.

De  lærere og profeter, o.s.v.det her er snakk om, visste at sannheten først og fremst bor i selve mennesket, i den indre bevisstheten og i sjelens åndelige liv. For dem var sjelen den eneste guddommelige virkelighet, nøkkelen til universet. På grunn av deres totale overgave av viljen og utfoldelsen av deres latente egenskaper, nådde de  livets brennpunkt som de kallte Gud, det lyset som får menesker til å erkjenne og forstå.

De lyste som mektige stjerner i sjelenes himmel og de kallte seg Krishna, Buddha, Zoroaster, Hermes, Moses, Pythagoras, Jesus. De var mektige arbeidere i en åndelig verden. De har gitt oss religion og kunnskap og deres indre kraft gir næring til vårt åndsliv den dag idag. Den indre opplysning som frigjorde sannheten i disse store lærere er et arvegods FOR ALLE. Muligheten til forståelse og utvikling av dette ligger latent i alle mennesker.

Men ikke på den måten at menneskeheten nærmer seg dette  automatisk gjennom evolusjon i vanlig forstand , nei, her handler det om en helt annen form for utvikling, ikke avhengig av evolusjonen. Mennesket kunne og kan fremdeles, til enhver tid, gjøre seg fri fra vanetenkning og “vaneliv” og bli oppfyllt av indre opplysning. Lærere og profeter, kunstnere, byggmestere, forfattere som har arbeidet  med åndelige oppgaver, har alltid arbeidet i verden med å stadig utvide sin egen forståelse og indre kunnskap, for å kunne gi menneskeheten den åndelige kunnskap som var nødvendig til enhver tid. At få har fått øynene opp for deres budskap er ikke deres skyld, det skyldes, som nevnt, sløret som mennesket har hyllet bevisstheten inn i, krav og normer fra menneskets nærmiljø, overlevelsesdrift og mye mer som alltid var og er til hinder. Inntil en begynner å røske i sløret, da kan man bli istand til å kjenne kraften i  gammel visdom.

Visdomslærere

Zaratustras ord, Mythen til Mani, Lao-tse’s Tao te King, Hermes’ bok Pymander, ord fra bibelen , alt vitner om sannheten betreffende  gnisten i mennesket som alltid har vært fri, som en del av Altet, og disse ord kan treffe et menneske som er mottakelig rett i hjertet . Den gylne tråden gjennom  religioner i alle tider er faktisk sannheten om den guddommelig lysgnist som lever dypt inn i menneskenes hjerter.  Den gylne tråden alene kan ikke få istand  den indre opplysning som så mange lengter etter, men når man en gang er blitt kjent med den “indre”lære og igjenkjent den, da vil man uten tvil kunne finne nøkkelen til den. Den indre lære er sann kunnskap, Gnosis. Opprinnelig var Gnosis sammenfatningen av all urvisdom, all kunnskap som umiddelbart henviste til guddommelig liv.

Den menneskelige bevissthet må utvikle  en kosmisk- mytisk bevissthet for å kjenne seg selv igjen I to virkeligheter, på den ene siden som en beboer av denne jorden og dens natur, som har gitt ham liv og nærer ham, men samtidig begrenser bevisstheten hans, og på den andre siden som deltager av det evige Alt, som ligger som et frø latent i mennesket og bærer ubegrensede muligheter i seg. Kunnskapen om  dette kjennetegner det gnostiske menneske.

Gnosis

Gnosis betyr bokstavelig: Kunnskap. Kunnskap om selvet, om seg selv, men også kalt: hjertets kunnskap, eller kunnskap om frigjøring. Kunnskap  som kaster lys over mysteriet om mennesket og grunnen til hans eksistens, kunnskap som river vekk slør fra bevisstheten.

Det handler om kunnskap som avdekker alt og gir altomfattende innsikt. Det er besjelende kunnskap som taler til hjertet. Det er kunnskap uten dogmer, ikke pålagt av en “mester” eller en annen autoritet, men ut fra erkjennelse og igjenkjennelse i hjerte og sinn, ut fra en begynnende indre forståelse. Denne kunnskap er universell og selvfølgelig tilgjengelig for alle mennesker. Den er kilden til all religiøs og filosofisk tenkning gjennom århundrer.

Kilder

Indisk visdom finnes  nedlagt I Upanishads, kinesisk visdom I Tao te King, det finnes gresk visdom, visdom fra det gamle Persia, fra det gamle Egypt, fra Hemes trismegistos (den tre ganger store), jødisk visdom i f.e. kabbalah, og sist men ikke minst, iden urkristne Gnosis, fra apokrife og gnostiske evangelier. Og det finnes kristne bevegelser til Mani, til Gralmysteriene og til Rosenkorsere.

Halvveis ut i det 20- ende århundre ble det gjort noen meget interessante , arkeologiske funn: I 1945 fant man ved Nag Hammadi I Egypt flere gnostisk-kristne håndskrifter, men også hermetiske (fra Hermes) tekster og en del av Plato’s Republik. I 1947 ble Dødehavsrullene funnet, som inneholdt bl.a. hellige tekster av jødiske essener. Flere Manikeiske skrifter ble funnet tidligere i det 20-ende århundre, og på den tiden våknet det i den vestlige verden  en stor interesse  for østens visdom og kultur, for taoisme, Zen-buddhisme, tibetansk buddhisme og det tibetanske dødebok, o.s.v. Det ble dannet et helt nytt bilde av gammel visdom i vår tid og mange velger også å studere  disse emnene på universiteter, som det er mulighet for nå.

Den gylne tråd gjennom verdens religioner har følgende kjennetegn:

  1. Det finnes to verdener, to virkeligheter: den jordiske, naturlige foranderlige verden på den ene siden, og den evige guddommelige virkelighet på den andre siden. Den guddommelige verden gjennomtrenger den jordiske naturen, men den skjermer seg mot det guddommelige lyset og slipper det ikke inn, på grunn av uvitenhet.
  2. Mennesket er tosidig , et dobbelt vesen. Det mennesket som vi kjenner til, er ikke det mennesket som opprinnelig ble skapt guddommelig. Mennesket er helt og holdent et produkt av den jordiske natur, unntatt den lille lysgnisten I hjertet av hans system, mikrokosmos.
  3. Det finnes en vei til frigjøring, til regenerasjon og gjenfødelse, en vei som må realiseres I frihet og selvstendighet. Mennesket blir ikke overlatt til seg selv I denne forandelige, uhellige verden.. Det finnes en forbindelse mellom Gud og mennesket.

Disse kjennetegn finner vi I  nesten alle religioner, og de  impulsene som regelmessig blir sendt ut til menneskeheten fra den guddommelige verden, er aldri spekulative. Det er  alltid en Plan som ligger til grunn. Det er det guddommelige skapelseplan som ikke slipper sine skapninger og som arbeider planmessig med å vekke mennesker opp fra dvalen,  gi dem kunnskap og stimulere dem til å gjøre seg fri. Dette arbeid blir alltid utført på riktig vis og lykkes alltid. Målet er å gjøre den ene sannhet om mennesket , verden og Altet, kjent, og få menneskene til å reagere på dette.

Fordi verden er så ufulkommen er de fleste på jakt etter ett eller annet. Det mangler noe, mennesket leter etter oppfyllelse, lykke, etter å eie. Mennesket er ikke i stand til å styre verden, kan ikke skape det fullendte og stadig søker han  etter forbedringer.

De vises sten

Man leter etter “de vises sten”, nøkkelen til det perfekte, man forsøker hele tiden å unslippe alle slags motsettninger, og å finne løsninger mot all ondskap som hersker i verden. Den som forsøker å finne løsninger ved hjelp av denne verdens vanlige midler, blir ikke sjelden skuffet og såret og vil tilslutt oppdage det samme som  predikeren sier: Alt er tomhet, bare tomhet. Menneskene har mistet forbindelsen med sin guddommelige opprinnelse, og roten til alt ondt er deres fundamentale uvitenhet . Og det igjen er grunnen til  den universelle Læren blir misbrukt av de som er ute f.e. etter makt for egen del, forandrer den for at den skal kunne tjene deres mål, eller stenger seg selv og andre inne i dogmer.

Opp gjennom tidene har mange blitt offer for slikt og sannhetens budskap kan ikke åpenbare seg. Men den som  blir klar over hvor uvitende han er, kan begynne  med å forsøke å bøte på dette. Da kommer forståelsen for læren om at mennesket er et delt vesen, om at det finnes to naturer og han begynner å lengte etter å gjenopprette den opprinnelige enheten med Altet, og overvinne den lavere natur. Paulus beskriver dette med å dø daglig- etter den lavere natur, og å bli født i det nye Livet. Da kan personligheten etterhvert mer og mer gjenspeile det guddommelige i sin sjel. Dette var og er målet til all universell lære: å gjenskape forbindelsen mellom mennesket og skaperen.

Enhver guddommelig  impuls som har som mål å sende ut den indre lære til hjelp for søkende mennesker, gjør dette i en form som er tilpasset den aktuelle tid og dens muligheter. For å  gi flest mulig søkende mennesker anledning ti å bli forbundet med den levende sannhet.

Til slutt et ord fra Thomas evangeliet:

Jesus sa:

Jeg vil gi dere det som intet øye har sett,
Som intet øre har hørt,
Som ingen hånd har rørt
Og som ikke er tenkt ut i et menneskejherte .

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv