fbpx
Hopp til innholdet
image

Det Gylne Rosenkorset

Sitater

Sitater som reflekterer universell visdom

Kjærlighet er Guds hus, og du bor i det huset. Rumi
Vennlighet i ord skaper tillit. 
Vennlighet i tenkning skaper dyp hengivenhet. 
Vennlighet i å gi skaper kjærlighet. Lao Tse
---
Kindness in words creates confidence. 
Kindness in thinking creates profoundness. 
Kindness in giving creates love. Lao Tzu
Er hjertet en levende kraft? 
Egenflettet vil hjertets styrke synke lavt, det kan bare leve i kjærlighet, og ved å tjene kjærlighet vil hjertet vokse. Elizabeth Charles
---
Is the heart a living power?
Self-entwined, its strength sinks low; It can only live in loving, and by serving love will grow. Elizabeth Charles
Åpne opp øynene og våkn opp, se kjærligheten og enheten som skapte deg. 
Elsk, elsk mens du kan. Elsk, elsk til hemmeligheten bak din skapelse er blitt åpenbart for deg. 
Dykk, dykk ned i kjærlighetens hav, la tankene flyte og vær i harmoni med kjærligheten. 
Elsk, elsk, og så, senere, oppløs, oppløs i enhetens hav, oppløs i havet av skjønnheten til mennesket du er, og lev, lev, elsk, elsk, som lyden av en sivfløyte. Dikt av en sufimester
---
Open your eyes and wake up, see the love and unity that created you. 
Love, love, while you can. Love, love, until the secret of your creation is revealed to you. 
Dive, dive into the ocean of love, let your thoughts flow and stay in tune with Love. Love, love, and then, later, disappear, disappear, in the ocean of unity, disappear in the ocean of the beauty of the human being that you are, and live, live, love, love, like the sound of a reed flute. Poem of a Sufi Master
Stilne tankene, da vil sjelen snakke. Ma Jaya Sati Bhagavati
---
Quiet the mind and the soul will speak. Ma Jaya Sati Bhagavati
Jeg streber etter å bringe sammen det som er Guddommelig i meg og det som er Guddommelig i universet. Plotinos
---
I strive to bring together what is divine in me and what is Divine in the Universe. Plotino
Vi ønsker dere alt godt for det nye året!
Et nytt år foldes ut - 
lik en blomst der kronbladene tett omslynget skjuler skjønnheten innenfor. Ukjent
Akkurat som når en solstråle faller på lyse og gjennomsiktige kropper, og de selv blir strålende og kaster en frisk glans fra seg, slik blir også sjeler hvor Ånden bor, opplyst av Ånden, selv åndelige og sender sin nåde til andre. Basil av Cæsarea
---
Just as when a sunbeam falls on bright and transparent bodies, they themselves become brilliant too, and shed forth a fresh brightness from themselves, so souls wherein the Spirit dwells, illuminated by the Spirit, themselves become spiritual, and send forth their grace to others. Basil of Caesarea
Vi ønsker dere alle en riktig god jul!!
Veien er ikke i himmelen, veien er i hjertet. Buddha
---
The way is not in the sky; the way is in the heart. Buddha
Oppvåkning er ikke å endre den du er, men å forkaste den du ikke er. Deepak Chopra
---
Awakening is not changing who you are, but discarding who you are not. Deepak Chopra
Lær å komme i kontakt med stillheten i deg selv og vit at alt her i livet har en hensikt. Det finnes ingen feil, ingen tilfeldigheter. 
Alle hendelser er velsignelser gitt til oss for å lære av dem. Elizabeth Kübler-Ross
---
Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. There are no mistakes, no coincidences. 
All events are blessings given to us to learn from. Elizabeth Kübler-Ross
Spiritualitet: kunsten å holde din indre ild i liv. Maxime Lagacé
---
“Spirituality: the art of keeping your internal fire alive.” Maxime Lagacé
Hva skal til for at lyset slipper gjennom, åpner sjelens øyne for å se hvor høyt vi er elsket og hvor nær Gud er? Ron Cole-Turner
---
What does it take for the light to get through, to open the eyes of the soul to see how much we are loved and how close God is? Ron Cole-Turner
En enkelt hendelse kan vekke en fremmed i oss som er helt ukjent for oss. 
Å leve er å bli langsomt født. Antoine de Saint-Exupéry
---
A single event can awaken within us a stranger totally unknown to us. 
To live is to be slowly born. Antoine de Saint-Exupery
Den som ikke kan finne et tempel i sitt hjerte, vil aldri finne sitt hjerte i noe tempel. Mirdads bok av Mikhail Naimy
---
He who cannot find a temple in his heart will never find his heart in any temple. Mikhail Naimy - The Book of Mirdad
Inni oss er det noe som ikke har noe navn. Dette noe er det vi er. José Saramago
---
Inside us there is something that has no name, that something is what we are. Jose Saramago
Fest Sjelens blikk på stjernen som du er strålen av, 
den flammende stjernen som skinner i det lysløse dypet av evig tilværelse, det grenseløse landskapet til det ukjente. H. Blavatsky
---
Fix your Soul’s gaze upon the star whose ray you are, 
the flaming star that shines within the light-less depths of ever-being, the boundless fields of the Unknown. H. Blavatsky
Troens holdning er det motsatte av tilknytning til tro. Alan Watts
---
The attitude of faith is the opposite of attachment to belief. Alan Watts